ศึกษาข้อควรระวังเกี่ยวกับสินเชื่อก่อนตัดสินใจทำ

 New post  Webboard


              ก่อนที่เราจะทำสินเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเราทำจำเป็นที่จะต้องศึกษาและทำเข้าใจให้ดีเสียก่อนว่าการมันคุ้มไหมรที่เราจะทำสินเชื่อนั้นแต่ในวันนี้เราความรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังเกี่ยวกับสินเชื่อให้คุณให้ศึกษากันก่อนที่คุณนั้นจะตัดใจทำสินเชื่อ


ข้อควรระวังเกี่ยวกับสินเชื่อ


              จากบทบาทของสินเชื่อต่อระบบเศรษฐกิจ การบริโภค และการลงทุนที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เห็นถึงประโยชน์ของสินเชื่อที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มระดับความพอใจจากการบริโภค และการจัดสรรทรัพยากรในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบางประเด็นเกี่ยวกับสินเชื่อซึ่งเป็นข้อพึงควรระวังอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างดังนี้


              1. สินเชื่ออาจทำให้ประชาชนใช้จ่ายเกินตัว บุคคลที่ไม่รู้จักการประมาณการใช้จ่ายอาจก่อหนี้สินและใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ ส่งผลเสียต่อทั้งตนเองและภาคสถาบันการเงิน เนื่องจากเมื่อไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้ก็จะเกิดเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นภาระของสถาบันการเงิน ส่งผลให้เงินกองทุนและความมั่นคงของสถาบันการเงินลดลง


              2. การขอและให้สินเชื่อต่างอยู่บนพื้นฐานของการคาดคะเนความเป็นไปได้ที่จะมีความสามารถในการชำระคืนในอนาคต เช่น คาดว่าเศรษฐกิจจะดีจึงกู้เงินมาลงทุน แต่หากสถานการณ์ไม่เป็นอย่างที่คิด เกิดภาวะการผลิตมากเกินไปก็อาจขาดทุนได้ หรือหากภาคสถาบันการเงินไม่มีความรอบคอบในการให้สินเชื่อเพียงพอ เช่น ให้สินเชื่อในโครงการที่ไม่มีความสามารถในการทำกำไรหรือความสามารถในการชำระหนี้เพียงพอ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นเดียวกับข้อ 1


              3. การให้สินเชื่อออกสู่ระบบมาก ทำให้ปริมาณเงินในระบบสูงขึ้น ส่งผลต่อความต้องการในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรืออุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อได้

 Comment
Enter the letters as seen above.